Rólunk

A zalaszabari iskola csak egy "csepp" az ország iskolái között. S el is merülne a "tengerben", ha nem egy nagy közösség tagjaként látná el feladatait.
Ez a nagy - hazánkban 1000 éves múltra visszatekintő közösség, a katolikus iskolák családja. Amikor a pedagógiai programunk írásába kezdtünk, ez nagyon nagy segítséget jelentett számunkra.
Nevelési elveink alapja a Szentírásban megfogalmazott krisztusi tanítás, melyet az Egyház útmutatása alapján alkalmazunk.
A katolikus iskola az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség hírével, hogy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről szerzett ismeretüket. Hiszen a katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. Mivel minden tudás, ami mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ezért minden tudást megfelelő erkölcsi háttérrel kell átadni. S ezt egy katolikus iskola meg tudja tenni. A keresztény nevelésnek arra kell segíteni a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára.
A katolikus tanítás szerint a legfőbb általános emberi értékek a keresztény hitben gyökereznek, Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért diákjaink elé példaként Jézust, az őt követő szenteket, a ma közöttünk élő szent életű embereket állítjuk. Bemutatjuk, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életünk részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. Tömören ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját magamat.
Mindezért tanulóinkkal szemben erkölcsi elvárásokat fogalmazunk meg, melyek összefoglalva a következők: Belső igény a szentre, a szépre, a jóra és az igazra, részvétel a vallásának megfelelő egyházi programokon; tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt; mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése; a házirend felelős betartása.
A szülők felé ajánlásokat fogalmazunk meg, melyek arra utalnak, hogy az iskola partnernek tekinti a szülőket, s számítunk az együttműködésükre közös kincsünk, a gyermekek felnevelésében.
Követelményrendszerünk a NAT (Nemzeti Alaptanterv) , a Kerettanterv követelményein alapul. Melynek három alapvető része van:

  • Tantervi követelmények
  • Magatartási követelmények
  • Szorgalmi követelmények

Követelményeink megfogalmazásánál is a jézusi tanítás szellemében gondolkodtunk. Számunkra fontos, hogy a gyermek egy érző lény, a követelmény csak eszköz a végső cél - az örökélet - eléréséhez.
Tantárgyaink a Katolikus Kerettanterv tantárgyi rendszeréhez igazodnak, ennek követelményrendszerét veszik át. A továbbhaladás feltétele- minden tantárgy esetén- az adott minimális követelmények teljesítése. Természetesen a hittan tantárgy beépül a tantárgyi rendszerbe.
Az alapismereteken kívül, szakköri keretek között a gyerekek még foglalkozhatnak- környezetvédelemmel, sporttal, angollal, némettel s járhatnak énekkarra.
Második éve műkődik iskolánkban a Talentum Alapművészeti Iskola 3 tanszakkal: néptánc, zongora, színjátszás.
Biztosítjuk - mindig 3. évfolyamon - a szervezett úszásoktatást is tanulóink részére. A tanulmányi kirándulásokat mindig úgy szervezzük, hogy a nyolc év alatt minél többet ismerjenek meg hazánk szép és nevezetes tájaiból, s ez a szülőket a lehető legkevésbé terhelje meg anyagilag.
Összegezve: célunk az, hogy modern eszközökkel, de örökérvényű értékeket adjunk át tanítványainknak, hogy olyan felnőtté váljanak, akik felelősségtudattal, példaadóan, keresztény módon élik életüket, végzik munkájukat szűkebb környezetük és hazájuk javára.